Sistema de Saúde Laboral, Seguridade e Prevención de Riscos Laborais

GESUGA ten como misión o alcanzar os niveis máis altos de Seguridade co obxectivo de evitar accidentes laborais e mellorar o benestar dos seus traballadores e da sociedade en xeral dentro ou fóra das instalacións.

Temos implantado desde o ano 2009 un Sistema de Xestión en Prevención de Riscos Laborais conforme a norma ISO 45001 integrado con outras normas do sistema de xestión da empresa, o cal se audita e revisa en base ao principio de mellora continua. O obxectivo principal de implantar e certificar este sistema é:

 • Diminuír a sinistralidade laboral creando un lugar de traballo máis seguro identificando, avaliando e controlando os perigos asociados a cada posto de traballo, evitando así as causas que orixinan os accidentes.
 • Avaliar periodicamente o estado de saúde dos seus empregados para identificar e controlar oportunamente os riscos de saúde relacionados co traballo.
 • Cumprir as disposicións legais e regulamentarias relacionadas coa seguridade e saúde no traballo.
 • Fomentar unha cultura preventiva mediante a integración da prevención na empresa e o compromiso de todos os traballadores coa mellora continua no desempeño da SST.
 • Formar e informar os nosos traballadores en materia de seguridade e saúde como parte da cultura corporativa.
 • Prover programas de promoción da saúde orientados a mellorar o benestar dos nosos traballadores.

Plan de Igualdade

GESUGA declara o seu compromiso no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa política corporativa e de recursos humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

En todos e cada un dos ámbitos en que se desenvolve a actividade desta empresa, desde a selección á promoción, pasando pola política salarial, a formación, as condicións de traballo e emprego, a saúde laboral, a ordenación do tempo de traballo e a conciliación, asumimos o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, atendendo de forma especial á discriminación indirecta, entendendo por esta “a situación en que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros, pon a unha persoa dun sexo en desvantaxe particular respecto de persoal do outro sexo”.

Adhesión á Carta Europea de Seguridade Viaria

A Carta Europea da Seguridade Viaria naceu no ano 2004 a través da Dirección Xeral de Mobilidade e Transportes (DG  MOVE – Comisión Europea). Consiste nunha plataforma única de concienciación sobre seguridade viaria difundindo a súa mensaxe a todos os niveis da sociedade civil nos 28 Estados membros da Unión Europea. Desde entón xa se creou unha comunidade de máis de 2 300 asinantes que contribuíron a mellorar as normas e a cultura da seguridade viaria, a través de compromisos reais e medidas concretas.

O transporte na nosa empresa é a columna vertebral e coa firma desta carta preténdese dar a coñecer as medidas e iniciativas levadas a cabo para mellorar a seguridade viaria nos nosos traballadores e que estas poidan influír positivamente sobre o resto da sociedade, posuímos unha frota de vehículos equipados cos medios técnicos máis adecuados para realizar todos os traballos con seguridade. Ademais formamos aos nosos traballadores periodicamente para que sexan coñecedores das mellores técnicas de condución segura e eficiente e poidan mellorar e reforzar as súas habilidades e actitudes.

Adhesión á Rede de Empresas Saudables

O proxecto “Empresas Saudables” responde o interese do  INSHT de recoñecer o traballo das empresas no ámbito da mellora da saúde e benestar dos seus traballadores, así como promover a cultura da saúde, e o intercambio de experiencias empresariais.

Desde  GESUGA cremos necesario protexer a saúde das persoas que integran a nosa empresa, posuímos un equipo de traballo novo, motivado e comprometido polo que é necesario esforzarnos na mellora do seu benestar, incluíndo na nosa contorna políticas e recursos para promocionar a saúde tanto no traballo como na súa vida diaria, promovemos boas prácticas nutricionais, analizando o posto de traballo e a competencia  motriz dos traballadores, promocionando a actividade física e creando unha contorna laboral activa.

Ser unha empresa saudable significa, ademais do cumprimento legal en prevención de riscos laborais:

 • Xestionar a saúde dos traballadores desde un enfoque integral e integrado.
 • Considerar a saúde en todas as políticas da empresa.

Empoderamento das mulleres

Os Principios de  Empoderamento da Muller son un conxunto de principios para as empresas que ofrecen orientación sobre como  empoderar ás mulleres no lugar de traballo, o mercado e a comunidade. Son o resultado dunha colaboración entre a Entidade das Nacións Unidas para a Igualdade de Xénero e o  Empoderamento das Mulleres (ONU Mulleres) e o Pacto Mundial das Nacións Unidas e están adaptadas aos Principios das Mulleres de  Calvert®.

A firma da Carta ratifica a intención de  GESUGA de promover a igualdade de xénero e o  empoderamiento das mulleres manténdose informados polas prácticas e as achegas recolleitas de todo o mundo. Os Principios de  Empoderamiento das Mulleres buscan sinalar o camiño cara ás mellores prácticas ao elaborar a dimensión de xénero da responsabilidade corporativa, o Pacto Mundial das Nacións Unidas e o papel das empresas no desenvolvemento sustentable. Os Principios buscan informar a outras partes interesadas o compromiso das empresas.

 • Principio 1: Establecer un liderado corporativo de alto nivel para a igualdade de xénero.
 • Principio 2: Tratar a todas as mulleres e homes de maneira xusta no traballo: respectar e apoiar os dereitos humanos e a non discriminación.
 • Principio 3: Asegurar a saúde, a seguridade e o benestar de todos os traballadores das mulleres e os homes.
 • Principio 4: Promover a educación, a capacitación e o desenvolvemento profesional das mulleres
 • Principio 5: Implementar o desenvolvemento empresarial, a cadea de subministración e as prácticas de comercialización que empoderan ás mulleres.
 • Principio 6: Promover a igualdade a través de iniciativas comunitarias e de promoción.
 • Principio 7: Medir e informar públicamente o progreso para lograr a igualdade de xénero.