Como indica o nome da nosa sociedade, Gestora de Subproductos de Galicia, GESUGA, a nosa actividade é a XESTIÓN INTEGRAL DOS SUBPRODUTOS CÁRNICOS NON DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. GESUGA comeza a súa actividade de recollida e transporte en marzo do 2005 e co tratamento de Subprodutos Cárnicos en novembro de 2005.

A prohibición de enterramento dos cadáveres de animais mortos nas explotacións gandeiras, recollida no Regulamento CE 999/2001, foi moi importante pola cantidade de novo subproduto a procesar e para o cambio dos hábitos das explotacións.

Con todo isto, GESUGA é un elo fundamental do sector cárnico, garantindo a disponibilidade de medios que permitirán que os produtos galegos cheguen ao mercado con todas as garantías de calidade e respectando as normativas que os regulan.

O sistema de recollida foi posíbel a través dun servizo público de recollida nas explotacións que ABONAN os usuarios a través de pólizas de seguros anuais xestionados a través de Agroseguro